Fattiga länder

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad kan det vara som gör att vissa länder är rika och vissa fattiga? Vad kan göra att länder utvecklas?
Svar: 

Det är en komplex fråga. Så här står det på Unicefs hemsida:
Orsakerna till fattigdom är minst lika komplexa som konsekvenserna av fattigdom och de går att hitta på både lokal, nationell och internationell nivå. Sett till de fattigaste låginkomstländerna finns ändå gemensamma mönster. Länderna karakteriseras ofta av hög arbetslöshet och låga löner, en stor informell sektor och låga skatteintäkter, utbredd korruption, otillräckliga offentliga investeringar, en liten industrisektor och underutvecklad infrastruktur. Många låginkomstländer är beroende av import för sin livsmedelsförsörjning och export av en eller ett fåtal råvaror. Ett annat ekonomiskt hinder är höga utlandsskulder. Dessutom har många av länderna plågats av krig som fördröjt deras ekonomiska tillväxt och därmed också utbyggnaden av välfärdssystem.
En historisk förklaring till dagens ojämlika handelsrelationer är att de flesta låginkomstländer har varit kolonier. Medan dåtidens kolonialmakter utvecklade sina lönsamma industrier med hjälp av råvaror från de koloniserade länderna på 1800- och 1900-talet blev kolonierna exploaterade och hamnade på efterkälken. Men idag har flera tidigare kolonier, som Brasilien, Indien, Indonesien och Sydafrika, en snabbare ekonomisk tillväxt än de flesta av 1900-talets ekonomiska stormakter.
https://unicef.se/fakta/fattigdom

Många länder som är rika blev rika på grund av ovannämnda kolonisation, andra hade egna naturresurser som de exporterat, olja i Norge, järn och skog i Sverige till exempel.

Du kan läsa mer om fattigdom:
https://www.so-rummet.se/content/orsaker-till-fattigdom
https://www.so-rummet.se/kategorier/orsaker-till-fattigdom
https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/befolkning-u-lander-...
https://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Detta-ar-svenskt-bistand/om-fa...
https://www.palmecenter.se/wp-content/uploads/2014/05/GlobalRespekt_k02.pdf

Jag hittade även en kandidatuppsats från Uppsala universitet:
”Vad kan vi i den rika världen göra för att hjälpa de fattiga länderna att komma igång?”
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1174873/FULLTEXT01.pdf

9 augusti 2018 - 10:49