Etiopiens export och import

Besvarad av Jan Gustafson
Fråga: 
Vad exporterar och importerar Etiopien?
Svar: 

Sammanfattningsvis exporterar Etiopien jordbruksprodukter och importerar det mesta. Merkato, en portal för etiopiska affärsmän ger information http://www.2merkato.com/articles/import-and-export/
CIA-factbook ger också upplysningar http://www.theodora.com/wfbcurrent/ethiopia/ethiopia_economy.html och
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html
Landguiden, producerad av Utrikespolitiska institutet har en informativ text om Etiopiens ekonomi, om exporten men inte importen
”Ekonomins bas är jordbruket som står för nästan halva bruttonationalprodukten (BNP). Andra näringar av större betydelse finns inte. Trots stark tillväxt på senare år är Etiopien ett av världens fattigaste och mest biståndsberoende länder.
Tillväxten har legat runt 10 procent i ett årtionde vilket innebär att ekonomin är en av de snabbast växande i Afrika. Det har möjliggjort satsningar på utbildning, fattigdomsbekämpning och infrastrukturprojekt.
Tre av fyra invånare är beroende av jordbruket för sin försörjning. Flertalet står utanför den formella ekonomin och odlar i huvudsak för självhushåll. Någon hemmamarknad för konsumtionsvaror finns knappast, hushållens inkomster går mest till mat.
Jordbruket står även för merparten av exporten. Kaffet dominerar, även om oljeväxter numera inbringar nästan lika stora inkomster. Jordbruket är dock ålderdomligt och med jämna mellanrum drabbas landet av torka och hungersnöd. Även under år med normala väderförhållanden har många etiopier, särskilt barn, för lite att äta. Den senaste verkligt stora svältkatastrofen, 1984–1985, krävde en miljon liv. Sedan dess har man byggt upp internationella förvarningssystem för väderkatastrofer. Därmed kan förebyggande hjälpinsatser sättas in innan torkan leder till hungersnöd i full skala. Ändå behövde miljontals människor akut bistånd när den värsta torkan på 60 år inträffade 2011.
Även under år med normala skördar – och trots den goda tillväxten – behöver Etiopien bistånd och lån utifrån för att få ekonomin att gå ihop. De största biståndsgivarna är EU, USA och Kanada.
Etiopien har haft en enorm utlandsskuld men kom från början av 2000-talet att omfattas av Världsbankens skuldavskrivningsprogram för svårt skuldtyngda fattiga länder (heavily indebted poor countries, HIPC). Det ledde till att lån till enskilda kreditgivare ströks. Etiopien blev dessutom ett av de 18 länder som 2005 beviljades fullständig avskrivning av skulder till Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Afrikanska utvecklingsbanken. Beslutet fattades av G8, världens sju rikaste industriländer samt Ryssland.
EPRDF-regeringen som suttit vid makten sedan 1991 (se Modern historia) satsade från början på att öppna upp ekonomin och har genomfört en del avregleringar och privatiseringar. Regeringen har under senare år på nytt stärkt sitt inflytande över näringslivet vilket kan avskräcka utländska företag som man vill ska investera i landet. Privatiseringarna går också trögt: av elva statliga företag som bjöds ut 2014 var det fem som lockade intressenter och bara tre som i slutändan godkändes för försäljning.
Under 2010 devalverades valutan, birren, i två steg vilket stärkte exportsektorn. I början av 2011 infördes pristak på 20 basvaror, i ett försök att dämpa inflationen som beräknades ligga runt 17 procent på årsbasis. Inflationen sjönk också därefter och höll sig på ensiffriga tal.

Ekonomi
BNP per person - US dollar
619 (2015) 
Total BNP - miljoner US dollar
54 798 (2014) 
BNP-tillväxt - procent
9,9 (2014) 
Jordbrukets andel av BNP - procent
42,3 (2014) 
Industrins andel av BNP - procent
15,4 (2014) 
Servicesektorns andel av BNP - procent
42,2 (2014) 
Inflation - procent
6,0 (2014) 
Budgetöverskott/underskott i andel av BNP - procent
-1,3 (2011) 
Statsskuldens andel av BNP - procent
21,9 (2014) 
Utlandsskuld - miljoner US dollar
11 886 (2013) 
Valuta  birr 
Bistånd per invånare - procent
40,7 (2013)”

http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Etiopien/Ekonomi

Tillägg, NE, Nationalencyklopedin
​"Liksom industrin är den etiopiska utrikeshandeln beroende av jordbrukets produkter. Kaffe svarade länge för mer än 50 procent av exportintäkterna, men grödans andel av exporten har halverats medan främst oljeväxter har ökat i betydelse. Bland övriga exportprodukter märks khat, hudar, skinn och levande boskap. Under de senaste decennierna har man sökt utöka exportsortimentet med bearbetade lädervaror, kött, socker och grönsaker. Under 2000-talet har exporten av guld och snittblommor vuxit kraftigt. Detta har emellertid inte förmått uppväga det stora och utökande underskottet i handeln. Importen domineras av olja och oljeprodukter, maskinutrustning, transportmedel och andra industrivaror, kemiska produkter, livsmedel samt inte minst vapen. Viktigaste handelspartner är Kina, Schweiz, Tyskland och Saudiarabien"
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etiopien#näringsliv

16 januari 2017 - 9:37

Kategorier