Ersättning för omhändertaget barn

Besvarad av Rebecca Risén
Fråga: 
Hur mycket pengar får familjen som tar hand om ett omhändertaget barn per månad?
Svar: 

En familj som tar hand om ett barn eller vuxen enligt Socialtjänstförordningen (SoF) kallas för ett familjehem. Ett familjehem har på uppdrag från socialnämnden att ta emot barn för vård och fostran, så att barnet får sina behov tillgodosedda. Alla familjehem genomgår en bedömning vid rekrytering, så att förutsättningar för vården ska vara trygg, säker och ändamålsenligt.

Den familj som tar hand om ett omhändertaget barn får två typer av ekonomisk ersättning: omkostnadsersättning och arvodesersättning.

Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som familjehemmet får och inkluderar barnbidrag eller studiebidrag och kostnader för barnets livsuppehälle. Ersättningen görs dels utifrån en åldersfördelad schablon och dels tilläggskostnader utifrån barnets individuella och speciella behov. Exempel: glasögon/linser, färdtjänst, barn-/skolbarnomsorgsavgift.
Så här skriver SKL:
”I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage.”

Arvodesersättningen betalas till familjehemmet för den tid uppdraget som familjehemsförälder innebär. Arvodet är en skattepliktig inkomst och följer löneutvecklingen i vårdyrken. Det innebär att arvodet omräknas varje år. Arvodet är även uppdelat efter tre åldersklasser och kan förändrats under placeringen.

Här kan du se grundkostnaden och grundarvodet utifrån de olika åldersfördelningarna samt exempel på hur tilläggskostnader och förhöjt arvode kan se ut.
Via dessa länkarna kan du läsa mer

Frågor och svar kring arvode- och omkostnadsersättning

Ersättning och villkor för familjehemsvård för år 2019

Familjehem – rekrytering, utredning och utbildning

10 april 2019 - 17:09