EEIG Europeiska intressegrupper

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
EEIG är en juridisk form av europeisk karaktär, men hur den beskattas och vart någonstans?
Svar: 

Så här svarade Patrik Lindskoug, lektor på Copenhagen Business School: Tanken är att grupperingen ska vara ett slags handelsbolag vars medlemmar måste komma från olika (minst två) medlemsstater i EES. Grupperingen baseras på ett avtal mellan medlemmarna som redan innan måste bedriva ekonomisk verksamhet (ej i samma medlemsstat) och ska registreras i ett medlemsland (hos Bolagsverket om sätet ska vara i Sverige). Reglerna härom finns i http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19941927.htmNågot eget kapital behövs inte och medlemmarna är solidariskt ansvariga för skulderna. Grupperingen är ett skattesubjekt och skattskyldig för sin omsättning, se 6 kap. 1 § Mervärdesskattelagen (1994:200).

I övrigt omfattas en intressegruppering registrerad i Sverige av samma skatteregler som ett svenskt handelsbolag, se 3 kap. 6 § Skatteförfarandelagen (2011:1244).

Läs vidare här, länkar till information om Europeiska ekonomiska intressegrupper :

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/fler/eeig/eeig-1.2191   (Bolagsverkets sida)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV:l26015  (EU-lex  Access to European Union law)

6 oktober 2015 - 21:56

Kategorier