Enhetsvetenskap

Besvarad av Annika Nilsson
Fråga: 
De logiska positivisterna i Wien på 1920-talet ville skapa en Enhetsvetenskapen. Vad skulle den grundas på?
Svar: 

Hej!

I nationalencyklopedin kan man läsa bland annat följande om enhetsvetenskap och logisk positivism:
"Enhetsvetenskap. Enligt den logiska positivismen följer alla vetenskaper i princip samma metodologi, och det är därför möjligt att sammanföra dem till en enhetsvetenskap (se även verifierbarhetstesen). Hos Rudolf Carnap och Otto Neurath kopplas denna tes till tanken att all vetenskaplig terminologi kan beskrivas i ett gemensamt observationsspråk baserat på fysikaliska termer. Även samhälls- och humanvetenskaperna skulle enligt de logiska positivisterna grundas på observationssatser och följa samma metodregler som naturvetenskaperna. År 1936 bildades Institute for the Unity of Science i Haag, Nederländerna (flyttades senare till Boston, USA). Institutet påbörjade utgivningen av skriftserien International Encyclopedia of Unified Science 1938 med Neurath, Carnap och Charles Morris som redaktörer, och ett flertal volymer utgavs; satsningen fullbordades dock aldrig."

"Logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Arbetet initierades av en grupp i Wien under ledning av Rudolf Carnap, Otto Neurath och Moritz Schlick och en grupp i Berlin under ledning av Hans Reichenbach.
Två grundantaganden i positivismen, som den utlagts av Auguste Comte, var att allt faktiskt vetande går tillbaka på observationer ("positiva erfarenheter") och att det vid sidan om det faktiska vetandet endast existerar logiskt och matematiskt vetande. Metafysik och syntetisk kunskap a priori (se Kant) var uteslutna. De logiska positivisterna anslöt sig till dessa tankar men adderade till dessa Gottlob Freges logik (därav namnet "logisk positivism") och verifikationsteorin för mening.
Enligt verifikationsteorin är ett språkligt påståendes mening identisk med den metod med vilken påståendets sanningshalt undersöks. En av inspirationskällorna var Einsteins analys av rums- och tidsbegreppet. De klassiska rums- och tidsbegreppen ersätts i relativitetsteorin med till iakttagaren relativiserade begrepp med motiveringen att de endast på detta sätt är fysikaliskt verifierbara.
Enligt de logiska positivisterna var det filosofins uppgift att på likartat sätt med logikens och verifikationsteorins hjälp klargöra och logiskt strukturera i vetenskapen förekommande begrepp, antaganden och metoder. Den logiska positivismen kom på detta sätt att uppfattas som "a philosophy to end all philosophy" (Herbert Feigl)."

Martin Edman som skrivit artikeln om logisk positivism hänvisar även till boken Positivism och marxism av Ingvar Johansson & S.-E. Liedman (4:e uppl. 1993). Du får gärna återkomma eller vända dig till ett bibliotek i din närhet för att få tips på fler informationskällor.

20 mars 2014 - 17:08