Beslagta egendom

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Vilka andra stater, förutom Sverige, stjäl medborgarnas lösa egendom (i form av djur såsom katter, hundar, hästar, kor etc)?
Svar: 

Alla stater förbehåller sig rätten att beslagta egendom, principen om hur rättssäkert det görs är en av de juridiska grundpelarna, https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84gander%C3%A4tt och http://dinarattigheter.se/dina-rattigheter/vad-sager-de-manskliga-rattig... och http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/djur-och-natur/djurskydd/Page...

Att beslagta egendom är en påföljd av ett brott. Det kan även ske i väntan på rättegång då det anses vara nödvändigt för att skydda liv och hälsa etc.  Så definierar NE konfiskation
konfiskation (latin confiscaʹtio, av confiʹsco ’indra (till kassan)’, ’inkassera’, av con-, se kon-, och fiʹscus ’statskassa’), åtgärd genom vilken det allmänna lägger beslag på enskilds egendom utan att ge full ersättning. I svensk lagstiftning förekommer termen i tryckfrihetsförordningen och i yttrandefrihetsgrundlagen. Tryckt skrift får konfiskeras om den innefattar tryckfrihetsbrott. Då ska bl.a. alla för spridning avsedda exemplar förstöras – men inte t.ex. redan sålda.
Motsvarande gäller när en film eller en ljudupptagning innefattar yttrandefrihetsbrott. Brottsbalken talar i stället om förverkande som en motsvarande brottspåföljd. 
Nationalencyklopedin, konfiskation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konfiskation (hämtad 2015-12-22)
Så definierar NE förverkande förverkande, omhändertagande av egendom på grund av brottsligt förfarande, t.ex. insmugglad alkohol. Även förlust av en rättighet på grund av avtalsbrott kan benämnas förverkande, t.ex. förlust av hyresrätt när hyran inte betalts i tid. Nationalencyklopedin, förverkande. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förverkande (hämtad 2015-12-22)

18 december 2015 - 17:59