Attityder gällande funktionsnedsättningar

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
vilka attityder det finns idag i samhället när det gäller människor med funktionsnedsättningar, tänkt utifrån fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.
Svar: 

Vi har tidigare svarat på likande frågor, svaren finns i vårt svarsarkiv:
http://bibblansvarar.se/sv/svar/fuktionsnedsattning-attityder-och-varder...

Efter en sökning kan det noteras att det finns en hel del högkvalitativt material i ämnet. 
Två uppsatser som finns i DIVA:
Sjöstrand, Tanja, Attityder och bemötande mot funktionshindrade, Instutitionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle, 2008, http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:120165/FULLTEXT01.pdf
Lundström, Emelie, Höglund, Josefin, Attityder, bemötande och kunskap - Socialarbetares syn gentemot personer med en funktionsnedsättning, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, 2016, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:933970/FULLTEXT01.pdf

Landstinget i Kalmar län har skrivit om benämningar och attityder gentemot funktionshindrade:
https://www.ltkalmar.se/Documents/Om%20landstinget/Detta%20g%C3%B6r%20la... hittade även något som heter Independent Living Institute ( ILI ) som främjar självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. På deras hemsida finns det en del artiklar blan annat den här:
Människor med funktionsnedsättning och internationell utveckling, https://www.independentliving.org/docs1/dispeopleintldev1sv.html

Slutligen har SISUS publicerat ett kompendie som heter "Om bemötande av människor med funktionshinder", http://www.ires.uu.se/digitalAssets/617/c_617288-l_3-k_om_bem__tande_av_...

12 januari 2018 - 9:08