Demokrati i Sverige

Besvarad av Susanna Gillber...
Fråga: 
Är Sverige en direkt, indirekt eller representativ demokrati? Min lärobok tar bara upp direkt och indirekt demokrati, så jag vet inte vad jag ska skriva.
Svar: 

Hej,
Indirekt eller representativ demokrati är samma sak. Det innebär att man väljer representanter som indirekt för olika gruppers/partiers talan ( t ex i Sveriges riksdag). Direkt demokrati innebär att alla röstberättigade beslutar i en sakfråga.

Nationalencyklopedin definierar direktdemokrati så här:
"beslutsform där de röstberättigade i demokratisk ordning själva fattar beslut i enskilda sakfrågor. Det kan, då antalet beslutande är litet, ske vid möten, ting och stämmor, som är öppna för alla röstberättigade. Så är fallet t.ex. vid årsmöten i föreningar etc. och i vissa kommunala sammanhang i Schweiz. Normalt utövas den direkta demokratin genom beslutande folkomröstningar".

Här kan du läsa om den svenska representativa demokratimodellen:
http://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Det-demokratiska-systemet-i-Sverige.aspx

Mer information hittar du på riksdagens hemsida:

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/

Det finns förstås böcker i ämnet : 

Lauri Karvonen: Statsskick: att bygga demokrati 2003
Olof Petersson: Hur styrs Sverige? 1994

Vänliga hälsningar
Susanna Gillberg Wallner, stadsbiblioteket i Uppsala

 

12 februari 2014 - 13:09