Fastigheter och fast egendom

Besvarad av Tina Kolström
Fråga: 
Är en fastighet alltid fast egendom? Blir fastighetstillbehör också fast egendom, tex. Om jag har staket och grindar på marken jag äger? Om jag bygger ett hus på mark jag inte äger, är huset endast lös egendom då? Blir det någon skillnad om jag har tomträtt? Är inskrivningsregistret och fastighetsregistret samma sak? Vad är det för skillnad på lantmäteriet, lantmäteriverket och lantmäterimyndigheten?
Svar: 

Om jag tolkar Jordabalken rätt är en fastighet alltid fast egendom: "Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter." (Jordabalken 1970:994 1 kap. 1 §). Mäklarna har en bra omskrivning om vad som räknas som fastighet i lagens mening. Fastighetstillbehör kan inte vara lös egendom de hör till fastigheten (som per se är fast egendom), däremot kan byggnadstillbehör vara lös egendom. Staket och grindar räknas som fastighetstillbehör, så de är fast egendom (Jordabalken 1970:994 2 kap. 1 §). Fastighetsmäklarna har en ganska bra förklaring av det som står i Jordabalken gällande fast och lös egendom.

Det verkar som inskrivnings- och fastighetsregistret inte entydigt är samma sak. Enligt Lantmäteriet redovisar inskrivningsregisteret "vem som äger en fastighet och vilka avtalsservitut, nyttjanderätter och inteckningar som belastar fastigheten" medan fastighetsregistret är ett "Register med information om Sveriges fastigheter. Fastighetsregistret består av fem delar; allmän del, adressdel, byggnadsdel, fastighetstaxeringsdel och inskrivningsdel".

Lantmäteriet, lantmäteriverket och lantmäterimyndigheten är egentligen samma sak. Lantmäteriets hemsida skriver: "Lantmäteriet, bildades 2008 i och med en sammanslagning av Lantmäteriverket, statliga lantmäterimyndigheterna och Inskrivningsmyndigheterna".

En fråga vågar jag däremot inte ge mig på och det är "Om jag bygger ett hus på mark jag inte äger, är huset endast lös egendom då? Blir det någon skillnad om jag har tomträtt?". Jag skulle föreslå att du kontaktar en riktig jurist därvid. Det finns ett antal gratis frågetjänster för juridiska frågor på Internet som du kan försöka att rådgöra med som exempelvis Lawline, Juristjouren eller liknande.

Källor

11 mars 2014 - 17:31