Är 11 september resultatet av en religiös konflikt?

Besvarad av Irene Petersson
Fråga: 
anser ni att 11 september är en religös konflikt
Svar: 

<br type="_moz" />Här kan du läsa om bakgrunden till konflikten mellan USA och Al-Qaida, som tog på sig ansvaret för terrorattacken:
https://www.globalis.se/Konflikter/Afghanistan
https://www.globalis.se/Konflikter/Al-Qaida
Men sen får du själv bilda dig en uppfattning om det är en religiös konflikt eller ej. Här finns en uppsats om terror och religion: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:337465/FULLTEXT01.pdf

10 februari 2018 - 11:02