Senaste svar:

Var och hur bor människorna i Venezuela?

4 december 2013 - 11:19

Landguiden: "Befolkningstillväxten är hög; mellan 1958 och 2007 femfaldigades antalet invånare. Orsaken var främst en hög naturlig befolkningstillväxt, men invandringen från Europa var också stor mellan 1950 och 1980. Tillväxten har lett till att befolkningen är ung, en tredjedel av venezuelanerna är under 15 år. Fler än nio av tio invånare bor i städerna, de flesta vid kusten."

Vad arbetar dom flesta med i Venezuela

4 december 2013 - 11:21

I Landguiden står det så här:

"Arbetslösheten minskade efter Hugo Chávez makttillträde 1999. 2008 var drygt sju procent av arbetskraften utan jobb. Oljeindustrin erbjuder få arbetstillfällen. Den sysselsätter mindre än en procent av arbetskraften. Andra industrigrenar är dåligt utvecklade och jordbruket ger bara sysselsättning till en tiondel av arbetsstyrkan.

Många venezuelaner arbetar därför inom den informella sektorn. Det kan handla om gatuförsäljning, enklare tjänster och andra typer av svartjobb. Lönerna är generellt låga i den informella sektorn."

Sidor