En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Skadar tillverkningen av gummi miljön?

Svar:

Tack för din fråga.

Du kan läsa nedan ett utdrag ur Nationalencyklopedin om gummi och miljö.

Hör också med ditt skolbibliotek

för fler källor.

Miljöaspekter

Gummiindustrin började i mitten av 1900-talet göra stora satsningar för att förbättra arbetsmiljön för de anställda samt för att reducera utsläppen till omgivningen. Miljösatsningarna har gällt framför allt blandning av råvaror, vulkningsprocess och metallbehandling för gummimetallprodukter.

Råvarorna kan vägas automatiskt och blandas i allmänhet i helt slutna maskiner. I svenska gummifabriker har arbetsmiljön kraftigt förbättrats genom effektivt utsug och rening av s.k. vulkrök, som bildas vid vulkningen och som i huvudsak består av lättflyktiga oljor. Vulkämnen med aminer är cancerogena och på väg att ersättas i den svenska gummiindustrin. Ett av de stora miljöproblemen vid tillverkning av gummimetallprodukter har varit rengöring av metalldelarna med lösningsmedel. En strävan är att kraftigt minska emissionerna av lösningsmedel till luft. Utsläpp av svaveldioxid är det största miljöproblemet vid förbränning av gummi. Det gäller speciellt vid okontrollerade bränder vid upplag av gamla bildäck. Även tillsatsämnen i gummi som bränns kan ge utsläpp som är cancerogena.

Nationalencyklopedin, gummi.

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gummi 

(hämtad 2021-11-24)

Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom naturvetenskap och teknik, industri, kommunikationer