Senaste svar:

Dikt av Robert Louis Stevenson översatt till svenska?

19 augusti 2014 - 15:10

Enligt LIBRIS – den nationella bibliotekskatalogen finns det få samlingar med dikter av Robert Louis Stevenson översatta till svenska. Och som synes hann Stevenson skriva en hel del poesi under sin livstid. Den åsyftade dikten verkar också komma från hans opublicerade kvarlåtenskap. Därför är chansen väldigt liten att den finns översatt.

Skånsk mylla

19 augusti 2014 - 16:20

Jag är osäker på vad du vill ha reda på med de två orden "skånsk mylla", så jag börjar med en rak förklaring:
Skånsk - något som tillhör länet / landskapet Skåne.
mylla är enligt Nationalencyklopedin: äldre benämning på den odlade markens översta skikt, ofta med relativt hög mullhalt. Med hänsyn till varierande innehåll av mineraljord och organisk substans skiljer man mellan t.ex. svartmylla, lermylla och sandmylla. Jfr mull och matjord.

Sidor